Skip to content

Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Niniejsza Polityka Prywatności jest zgodna z przepisami wynikającymi z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w skrócie RODO.

1.2. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Akademia Kultury Alternatywnej

Fuerte, z siedzibą w Opolu, 45-050 Opole, ul. Gen. Józefa Zajączka 16/3, REGON 160391887, KRS 0000381970.

1.3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych osobowych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

1.4. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Klienta oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

1.5. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych jakimkolwiek podmiotom trzecim, za wyjątkiem sytuacji gdy udostępnienie takie wynika z obowiązujących przepisów prawa, obligujących administratora danych osobowych do przekazania ich uprawnionym podmiotom.

 1. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

2.1. Każdorazowo cel, zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez Klienta.

2.2. Administrator danych przetwarza dane osobowe w celu wypełnienia umowy świadczenia usługi realizowanej za pośrednictwem AKA Fuerte lub w celu wskazanym w odpowiedniej zgodzie. Administrator danych przetwarza dane wyłącznie w zakresie niezbędnym dla tych celów i przez okres niezbędny do realizacji umowy lub do momentu cofnięcia zgody przez użytkownika AKA Fuerte, lub do momentu zakończenia działalności AKA Fuerte.

2.3. Administrator pozyskuje dane osobowe Klientów poprzez:

 1. formularz kontaktowy służący do odpowiedzi na pytanie Klienta
 2. formularz zapisów na zajęcia taneczne

2.4. Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Klientów: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, numer rachunku, historia wpłat, wizerunek.

2.5. Podanie danych osobowych, o których mowa w punkcie powyżej może być niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy.

 1. Zabezpieczenia

3.1. AKA Fuerte zaopatrzona jest w środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę danych osobowych pozostających pod kontrolą Administratora przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją. Administrator posiada również stosowną dokumentację oraz wdrożył stosowne procedury związane z ochroną danych osobowych w firmie.

3.2. Administrator zapewnia, że chroni wszelkie ujawnione informacje zgodnie

z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz normami ochrony bezpieczeństwa, a w szczególności:

 1. do danych osobowych zbieranych przez Administratora danych mają bezpośredni dostęp zgodnie z art. 29 RODO jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Administratora danych oraz uprawnione osoby zajmujące się obsługą AKA Fuerte którym zostały udzielone stosowne pełnomocnictwa;
 2. Administrator oświadcza, iż zlecając innym podmiotom świadczenie usług, wymaga od partnerów zgodnie z dyspozycją art. 28 RODO, zapewnienia odpowiednio wysokich standardów ochrony powierzonych danych osobowych, podpisania stosownych umów powierzenia, w których partnerzy potwierdzają stosowanie standardów oraz prawa kontroli zgodności działania tych podmiotów z tymi standardami.
 3. c) Ze względu na publiczny charakter sieci Internet, korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może się wiązać z zagrożeniami, niezależnie od dochowania przez Administratora danych należytej staranności.
 4. COOKIES

4.1. Pliki cookies są to pliki tekstowe, przesyłane przez nas na dysk twardy komputera Klienta, za pośrednictwem przeglądarki internetowej w momencie odwiedzenia naszej strony. Dostarczają one informacji o tym, co użytkownik robił na stronie internetowej, o kliknięciach linków czy czytaniu zawartości podstron. W plikach cookie nie są gromadzone informacje osobowe, jedynie historia przeglądania strony.

4.2. Pliki cookie umożliwiają takie działanie strony, do jakich obecnie są przyzwyczajeni użytkownicy.

4.3. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:

 1. Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki (wyłączenia przeglądarki internetowej). Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika.
 2. Cookies trwałe: są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika.

4.4. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego urządzenia. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie i blokowanie

plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawarte są w pomocy lub dokumentacji danej przeglądarki internetowej, m.in.: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome. Więcej informacji ten temat można znaleźć pod adresem http://www.aboutcookies.org/

4.5. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

 1. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

5.1. Podanie danych osobowych przez  Klienta jest dobrowolne.

5.2. Podstawą przetwarzania danych osobowych Klienta jest konieczność realizacji umowy, której jest stroną lub podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem.

 1. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

6.1. Na podstawie art. 15-16 RODO Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

6.2. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

6.3. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora biuro@salsafuerte.pl

6.4. Zgodnie z przepisami prawa Administrator do miesiąca czasu udziela osobie, która złożyła żądanie odpowiedzi na temat podjętych działań. Jeśli Administrator nie podejmie takich działań, poinformuje o tym fakcie osobę składającą żądanie.

6.5. Na działania Administratora przysługuje prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej: GIODO).

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

7.1. Strona internetowa www.salsafuerte.pl, może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko tej strony.

7.2. Administrator AKA Fuerte zastrzega sobie prawo zmiany powyższej Polityki Prywatności w każdej chwili i miejscu, jednocześnie zobowiązując się do niezwłocznego opublikowania nowej Polityki Prywatności na swoich stronach i poinformowania o tym fakcie wszystkich zarejestrowanych Klientów.

7.3. Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, wycofania lub modyfikacji funkcji lub właściwości stron internetowych AKA Fuerte a także zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Serwisu na osobę trzecią oraz dokonania wszelkich czynności prawnych dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa.

Gdybyś miał(a) pytania:

tel +48 664 664 430

Adres email: biuro@salsafuerte.pl